Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Ondernemer:

de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

1.2 Consument:

de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.3 Overeenkomst op afstand:

een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

1.4 Techniek voor communicatie op afstand:

middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

1.5 Bedenktijd:

de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.6 Herroepingsrecht:

de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.7 Dag:

kalenderdag;

1.8 Duurzame gegevensdrager:

elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2

Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Metalen-Tuinhuizen

Kantooradres: T.E. Teunissenwei 49, 9104 ER, Damwâld

Telefoon: +31 (0)6 23969325

E-mail: info@metalen-tuinhuizen.nl

KvK-nummer: 73687200

BTW: NL001442032B94

 

Artikel 3

Toepasselijkheid

3.1 Toepassing algemene voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2 Inhoud overeenkomst:

De inhoud van deze overeenkomst is ter inzage op deze website openbaar beschikbaar voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten en daarmee voortijdig aan de consument beschikbaar gesteld.

3.3 Terbeschikkingstelling:

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.4 Specifieke product- of dienstenvoorwaarden:

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4

Het aanbod

4.1 Geldigheidsduur:

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2 Product- en dienstbeschrijving:

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.3 Rechten en verplichtingen:

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5

De overeenkomst

5.1 Aanvaarding:

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2 Bevestiging:

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Beveiliging:

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4 Financiële draagkracht:

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5 Verstrekking dienst- en productinformatie:

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken

melding, indien van toepassing, inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij reeds verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 Toepassing bepaling:

Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6a

Herroepingsrecht diensten

6a.1 Herroepingsrecht bij levering van diensten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de product order door of namens de consument.

 

Artikel 6b

Herroepingsrecht

6b.1 Herroepingsrecht bij levering van producten:

Bij levering van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

6b.2 Termijn heroepingsrecht:

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk 14 werkdagen voorafgaande bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7

Kosten in geval van herroeping

7.1 Kosten van terugzending:

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van terugzending á € 750,- exclusief 21% Btw. voor de consument.

 

Artikel 8

Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Vermelding uitsluiting herroepingsrecht:

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

8.2 Reden uitsluiting herroepingsrecht:

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

voor geleverde goederen waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

voor geleverde goederen waarvan de consument de originele verpakking heeft geopend.

 

Artikel 9

De prijs

9.1 Benoeming “Aanvraag” en “Overeenkomst”:

Onder de noemer “Overeenkomst” wordt verstaan; een overeenstemming van koper en verkoper welke door beide partijen is bevestigd. Onder de noemer “Aanvraag” wordt verstaan; een informatieve aanvraag van de koper als zijnde product- en/of prijsinformatie.

9.2 Prijswijzigingen:

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en/of wijzigingen t.o.v. inkoop als zijnde door de leverancier doorgevoerde verhogingen.

9.3 Vermelding “Offerte”:

Prijzen vermeld als zijnde “offerte” zijn vrijblijvend en hebben een maximale geldigheid van 7 dagen. Binnen deze 7 dagen zullen eventuele prijswijziging zoals vermeld bij art. 9.1 niet worden meegenomen. Bij bevestigingen van de offerte “na” de termijn van 7 dagen, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op eerder vermelde prijzen. Er zal dan een nieuwe prijsopgave worden gegeven met een nieuwe geldigheid van 7 dagen, waarin eventuele prijswijzigingen, cq. verhogingen, in zullen worden meegenomen.

9.4 Schommelingen financiële markt:

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

9.5 Prijsverhogingen A:

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

9.6 Prijsverhogingen B:

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

9.7 Belasting Toegevoegde Waarde ( Btw. ):

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

9.8 Prijsverschillen en/of prijsfouten

De op deze website vermelde prijzen zijn o.v.v. schrijf-, typ- en/of programmeerfouten en onder alle omstandigheden leidend t.o.v. elders vermelde prijzen zoals, maar niet beperkt tot; socialmedia, advertentie websites, nieuwsbrieven, etc. Aan fouten, al dan wel of niet aannemelijk, in prijzen op deze website of in weergaven van derden kan onder geen enkele voorwaarde aanspraak op gemaakt worden.

 

Artikel 10

Conformiteit en Garantie

10.1 Vermelde specificaties:

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10.2 Wet en/of de overeenkomst op afstand:

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 11

Levering en uitvoering

11.1 Verantwoordelijkheid:

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

11.2 Plaats van levering:

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

11.3 Afwikkeling bestelprocedure:

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren.

11.4 Levertijden:

De levertijden voor producten bedragen ca. 3 tot 4 weken maar zijn afhankelijk aan de soort en/of combinatie van de bestelde producten en/of diensten, de gewenste opties, voorraadstatus verkoper en/of leverancier(s), transport, (indien van toepassing) montageservice, vakantieperiodes of speciale feestdagen.

11.5 Ontbinding:

In geval van ontbinding conform het herroepingsrecht, zal de ondernemer het bedrag van aankoop, minus (indien van toepassing) de door de ondernemer gemaakte transport cq. verzendkosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

11.6 Onleverbaar:

Indien levering van een besteld product of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Voorafgaande bezorging zal de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze melden dat, na instemming door de consument er een vervangend artikel zal worden geleverd. Bij vervangende artikelen gelden dezelfde voorwaarden van het herroepingsrecht en zijn de kosten van een retourzending voor rekening van de consument.

11.7 Beschadiging en/of vermissing:

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11.8 Leveringsafspraak:

Voorafgaande levering aan de consument, zal de ondernemer, fabrikant of aangestelde transporteur een leveringsafspraak maken met de consument. Bij het niet nakomen van de leveringsafspraak door de consument, zonder dat de consument hier de partij waarmee de afspraak is gemaakt, ruim voortijdig van op de hoogte heeft gebracht, worden de bestelde producten en/of diensten niet geleverd of uitgevoerd. De voor de ondernemer daaruit voortvloeiende kosten zullen dan aan de consument in rekening worden gebracht.

 

Artikel 12

Betaling

12.1 Moment van betaling:

Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen tijdens het bestelproces vooraf via digitale bankbetaling te worden voldaan voorafgaande levering.

12.2 Betalingsmogelijkheden:

De beschikbare betaalopties zijn afhankelijk van het land welke de consument heeft geselecteerd als zijnde factuur- en afleveradres tijdens de bestelling.

12.3 Juistheid van verstrekte informatie:

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

12.4 Wanbetaling:

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 13

Klachtenregeling

13.1 Klachtprocedure:

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

13.2 Tijdsframe melding van klachten:

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

13.3 Tijdsframe behandeling van klachten:

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 14

Aanvullende of afwijkende bepalingen

14.1 Bepalingen Metalen-Tuinhuizen.nl:

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

14.2 Diensten en bepalingen van derden:

Bij bepalingen over producten en/of diensten van een derde partij dient de consument zich van deze bepalingen bewust te zijn alvorens een overeenstemming aan te gaan. De rechten en plichten van deze bepaling(en) liggen bij de betrokken partij(en) en/of onderneming.

14.3 Montageservice:

Bij bestelling heeft de consument de mogelijkheid om te kiezen voor een montageservice van het door de consument gekochte product. Deze keuzeoptie dient te worden beschouwd als een bij lid 14.2 vermelde “dienst door derden”. De rechten en plichten uit deze voorwaarden zijn bij afname van deze dienst niet van toepassing. Voor de geldende voorwaarden van deze derde partij(en) dient de consument zich tot de verstrekker van de dienst of product te wenden. De ondernemer beperkt zich tot het verstrekken van de hiervoor benodigde contactinformatie. De consument dient dan ook zelf contact te leggen met de betreffende partij.

Datum laatste wijziging: 02-12-2023